تاریخ ثبت:۱۳۹۳/۰۴/۰۱ بازدید:4648

صبانت

یکماهه
128 کیلوبایت
سه   ماهه
128 کیلوبایت
شش ماهه
128 کیلوبایت
یکساله
128 کیلوبایت
ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان)
5 گیگ 22000 3 گیگ 20000 12 گیگ 54500 20 گیگ 90000
    6 گیگ 30000 20 گیگ 75500 48 گیگ 147000
    12 گیگ 47500 40 گیگ 118500    
    20 گیگ 68000        
    40 گیگ 111000        
یکماهه
512 کیلوبایت
سه   ماهه
512 کیلوبایت
شش ماهه
512 کیلوبایت
یکساله
512 کیلوبایت
ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان)
3 گیگ 17000 6 گیگ 37500 12 گیگ 69000 20 گیگ 119000
5 گیگ 24500 12 گیگ 54500 20 گیگ 90000 48 گیگ 176000
20گیگ 65500 20 گیگ 75500 40 گیگ 133000    
    40 گیگ 118500        
یکماهه
1 مگابایت
سه   ماهه
1 مگابایت
شش ماهه
1 مگابایت
یکساله
1 مگابایت
ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان)
3 گیگ 19000 6 گیگ 44000 12 گیگ 82000 20 گیگ 14500
5 گیگ 26500 12 گیگ 61000 20 گیگ 103000 48 گیگ 202000
25گیگ 78500 20 گیگ 82000 40 گیگ 146000 80 گیگ 257500
100گیگ 248500 150 گیگ 378000 300گیگ 764000 600 گیگ 1493000
            1200 گیگ 2970000
 
 
یکماهه
2 مگابایت
سه   ماهه
2 مگابایت
شش ماهه
2 مگابایت
یکساله
2 مگابایت
ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان)
3 گیگ 20500 6 گیگ 48500 12 گیگ 92000 20 گیگ 164500
5 گیگ 28500 12 گیگ 65800 20 گیگ 112500 48 گیگ 221500
25گیگ 80000 20 گیگ 86500 40 گیگ 156000 80گیگ 276500
100گیگ 263500 150 گیگ 405000 300گیگ 794000 600گیگ 1582000
            1200گیگ 3084500
یکماهه
6 مگابایت
سه   ماهه
6 مگابایت
شش ماهه
6 مگابایت
یکساله
6 مگابایت
ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان)
3 گیگ 22500 6 گیگ 55000 12 گیگ 104600 20 گیگ 190500
10 گیگ 45500 12 گیگ 72500 20 گیگ 125500 48 گیگ 274500
40گیگ 114500 20 گیگ 93000 40 گیگ 168500 80گیگ 302500
یکماهه
8 مگابایت
سه   ماهه
8 مگابایت
شش ماهه
8 مگابایت
یکساله
8 مگابایت
ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان)
10 گیگ 46500 6 گیگ 58500 12 گیگ 111000 20 گیگ 203000
40 گیگ 116000 12 گیگ 75500 20 گیگ 132000 48 گیگ 260500
    20 گیگ 96500 40 گیگ 175000 80گیگ 315500
یکماهه
12 مگابایت
سه   ماهه
12 مگابایت
شش ماهه
12 مگابایت
یکساله
12 مگابایت
ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان) ترافیک حجمی قیمت (تومان)
3 گیگ 25000 6 گیگ 61500 12 گیگ 117500 20 گیگ 216000
10 گیگ 47500 12 گیگ 79000 20 گیگ 138200 48 گیگ 273000
40 گیگ 117000 20 گیگ 99500 40 گیگ 181400 80گیگ 328500
 
 
 
لیست سرویس های جشنواره (ویژه مشترکین جدید) قیمت (تومان )
سرویس   128 کیلوبیت  سه ماهه   جمعا 3 گیگابایت   ویژه جشنواره   فاقد شبانه رایگان 6000
سرویس   128 کیلوبیت  یکساله   جمعا 12 گیگابایت   ویژه جشنواره   شبانه نیم بهاء 66000
سرویس   128 کیلوبیت  یکساله   جمعا 25 گیگابایت   ویژه جشنواره   شبانه نیم بهاء 96000
سرویس   512 کیلوبیت  سه ماهه   جمعا 3 گیگابایت   ویژه جشنواره   فاقد شبانه رایگان 8100
سرویس   512 کیلوبیت  یکساله   جمعا 12 گیگابایت   ویژه جشنواره   شبانه نیم بهاء 92000
سرویس   512 کیلوبیت  یکساله   جمعا 25 گیگابایت   ویژه جشنواره   شبانه نیم بهاء 119000
سرویس   1 مگابیت  سه ماهه   جمعا 3 گیگابایت   ویژه جشنواره   فاقد شبانه رایگان 11000
سرویس   1 مگابیت  یکساله   جمعا 15 گیگابایت   ویژه جشنواره   شبانه نیم بهاء 112500
سرویس   1 مگابیت  یکساله   جمعا 30 گیگابایت   ویژه جشنواره   شبانه نیم بهاء 143000
سرویس   2 مگابیت  سه ماهه   جمعا 3 گیگابایت   ویژه جشنواره   فاقد شبانه رایگان 13000
سرویس   2 مگابیت  یکساله   جمعا 15 گیگابایت   ویژه جشنواره تابستانه   شبانه نیم بهاء 124000
سرویس   2 مگابیت  یکساله   جمعا 30 گیگابایت   ویژه جشنواره تابستانه   شبانه نیم بهاء 153500
سرویس   6 مگابیت  سه ماهه   جمعا 3 گیگابایت   ویژه جشنواره تابستانه   فاقد شبانه رایگان 17500
سرویس   6 مگابیت  یکساله   جمعا 15 گیگابایت   ویژه جشنواره تابستانه   شبانه نیم بهاء 130000
سرویس   6 مگابیت  یکساله   جمعا 30 گیگابایت   ویژه جشنواره تابستانه   شبانه نیم بهاء 168500
سرویس   8 مگابیت  سه ماهه   جمعا 3 گیگابایت   ویژه جشنواره تابستانه   فاقد شبانه رایگان 21000
سرویس   8 مگابیت  6 ماهه   جمعا 6 گیگابایت   شبانه نیم بها 48000
سرویس   8 مگابیت  یکساله   جمعا 15 گیگابایت   ویژه جشنواره تابستانه   شبانه نیم بهاء 135000
سرویس   8 مگابیت  یکساله   جمعا 30 گیگابایت   ویژه جشنواره تابستانه   شبانه نیم بهاء 179500
سرویس   8 مگابیت  15 ماهه   جمعا 15 گیگابایت   به همراه مودم وایرلس رایگان  شبانه نیم بهاء 75000
سرویس   8 مگابیت  15 ماهه   جمعا 45 گیگابایت   به همراه مودم وایرلس رایگان   شبانه نیم بهاء 156000
سرویس   12 مگابیت  سه ماهه   جمعا 3 گیگابایت   ویژه جشنواره تابستانه   فاقد شبانه رایگان 26000
سرویس   12 مگابیت  یکساله   جمعا 15 گیگابایت   ویژه جشنواره تابستانه   شبانه نیم بهاء 146000
سرویس   12 مگابیت  یکساله   جمعا 30 گیگابایت   ویژه جشنواره تابستانه   شبانه نیم بهاء 190000
 
 
 
 
سرعت
یکماهه 128 کیلوبایت یکماهه 256 کیلوبایت یکماهه 512 کیلوبایت یکماهه
1 مگابایت
یکماهه 1 مگابایت
(پهنای باند اختصاصی)
یکماهه
2 مگابایت
قیمت
(تومان)
27000 43000 89000 221500 400000 385000
                 
 
 
ترافیک اضافه نیم گیگ 1گیگ 3گیگ 5گیگ 10گیگ 20گیگ 50 گیگ 100گیگ
قیمت
(تومان)
1950 3880 11700 19500 34560 60500 121000 207500
 
 
سرویس های
IP STATIC
سه ماهه شش ماهه یکساله شش ماهه 8 ip شش ماهه 8 ip
قیمت ( تومان) 48600 81000 124200 302400 453600