تاریخ ثبت:۱۳۹۳/۰۴/۱۴ بازدید:5176

آسیاتک


  پهنای باند ترافیک ماهیانه 1ماهه 3ماهه
(تخفیف 4%)
6ماهه
(تخفیف 10%)
9ماهه
(تخفیف 16%)
crm.asiatech.ir.gifcrm.asiatech.ir.gif12ماهه
(تخفیف 24%)
اینترنت پر سرعت چلچله- 512 کیلو بایت 512 (پهنای باند آزاد  3M) 1 گیگ 8100 23900 45700 66600 87200
512 (پهنای باند آزاد  3M) 2 گیگ 12500 36000 68600 100000 130500
512 (پهنای باند آزاد  3M) 3 گیگ 16200 47500 90500 131500 171500
512 (پهنای باند آزاد  3M) 4 گیگ 18500 53800 102500 149000 194500
512 (پهنای باند آزاد  3M) 6 گیگ 28900 76000 144500 210000 274500
512 (پهنای باند آزاد  3M) 10 گیگ 35700 104700 19900 289000 377000
512 (پهنای باند آزاد  3M) 20 گیگ 59500 175000 331500 481500 628000
 
512 (برنزی)    نامحدود 22700 66500 126500 184000 240000
512  (نقری) نامحدود+5گیگ هدیه سرعت بالا 60500 177700 337500 490000 640000
512 (طلایی)    نامحدود+ 13 گیگ هدیه سرعت بالا 92800 273000 518500 752500 982000
اینترنت پر سرعت  چابک- 1024 کیلو بایت 1024(پهنای باند آزاد 3 /5M) 1 گیگ 11200 32800 65700 91200 119000
1024(پهنای باند آزاد 3 /5M) 2 گیگ 14800 43600 83000 121000 158000
1024(پهنای باند آزاد 3 /5M) 4 گیگ 22000 64700 122800 178500 233000
1024(پهنای باند آزاد 3 /5M) 6 گیگ 28000 82500 156700 227700 297000
1024(پهنای باند آزاد 3 /5M) 10 گیگ 39900 117500 223000 323800 422500
1024(پهنای باند آزاد 3 /5M) 20 گیگ 62700 184000 349500 507500 662000
1024(پهنای باند آزاد 3 /5M) 04گیگ 101500 298500 566500 823000 1073000
 
1024 (برنزی)    نامحدود 37800 111000 211000 306500 400000
1024  (نقری) نامحدود+9 گیگ هدیه سرعت بالا 101500 298500 566500 822500 1073000
1024 (طلایی)    نامحدود + 18 گیگ هدیه سرعت بالا 206500 606500 1151000 1671000 2179000
 
 
  پهنای باند ترافیک ماهیانه 1ماهه 3ماهه
(تخفیف 4%)
6ماهه
(تخفیف 10%)
9ماهه
(تخفیف 16%)
12ماهه
(تخفیف 24%)
اینترنت پر سرعت  کیمیا- 2048 کیلو بایت 2048 (پهنای باند آزاد  4M) 1 گیگ 15200 44200 84500 122600 160200
2048 (پهنای باند آزاد  4M) 2 گیگ 18500 53800 102500 149000 194500
2048 (پهنای باند آزاد  4M) 4 گیگ 24800 72800 138500 201500 262800
2048 (پهنای باند آزاد  4M) 6 گیگ 31500 92000 174700 253800 331500
2048 (پهنای باند آزاد  4M) 10 گیگ 44200 130000 247000 359000 46800
2048 (پهنای باند آزاد  4M) 20 گیگ 69000 203000 386000 560000 731000
2048 (پهنای باند آزاد  4M) 30 گیگ 89700 263500 501000 726500 947000
2048 (پهنای باند آزاد  4M) 60 گیگ 141500 416000 790000 1147000 1495000
 
2048 (برنزی)    نامحدود 81000 238000 452000 657000 856000
2048  (نقری) نامحدود  13 گیگ هدیه سرعت بالا 175000 515000 977000 1418000 1848000
2048 (طلایی)    نامحدود  25  گیگ هدیه سرعت بالا 370000 1086000 2061000 2992000 3900000
  پهنای باند ترافیک ماهیانه 1ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
اینترنت پر سرعت کولاک- 4096 کیلو بایت 4096 کیلو بایت 1 گیگ 15800 46500 88500 128700 168200
4096 کیلو بایت 2 گیگ 19500 57000 108500 157800 205800
4096 کیلو بایت 4 گیگ 26900 79500 150700 219000 286000
4096 کیلو بایت 6 گیگ 34500 101500 192700 280000 365500
4096 کیلو بایت 10 گیگ 45500 133500 253000 368000 479500
4096 کیلو بایت 30 گیگ 92800 273000 518500 753000 982000
4096 کیلو بایت 60 گیگ 145700 428500 814000 1182000 1541000
4096 کیلو بایت 100 گیگ 216000 635000 1206000 1750000 2282000
 
4096 (برنزی)    نامحدود 95000 280000 531000 770000 1005000
4096 (نقری) نامحدود  18 گیگ هدیه سرعت بالا 258000 759000 1441000 2091000 2727000
4096 (طلایی)    نامحدود  25  گیگ هدیه سرعت بالا 540000 1588000 3014000 4375000 5703000
  پهنای باند ترافیک ماهیانه 1ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
اینترنت پر سرعت شهاب- 10240 کیلو بایت 10240 کیلو بایت 1 گیگ 16900 49600 94500 137500 179500
10240 کیلو بایت 2 گیگ 20500 60200 114500 166500 217500
10240 کیلو بایت 4 گیگ 28600 84000 159700 232000 303000
10240 کیلو بایت 10 گیگ 47500 139500 265000 385000 503000
10240 کیلو بایت 20 گیگ 72500 212500 403700 587000 765000
10240 کیلو بایت 40 گیگ 115500 340000 645000 937000 1221000
10240 کیلو بایت 200 گیگ 392000 1153000 2188000 3176000 4141000